Skip links

Serveis

Enginyeria

Serveis d’enginyeria pel disseny en sistema BIM, Projectes i Direcció d’obres d’edificacions i instal·lacions industrials, logístiques i comercials.

 • DISSENY BIM 3D
 • TOPOGRAFIA I GEOTÈCNIA
 • LAYOUTS DE PRODUCCIÓ
 • PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
 • PROJECTES D’INSTAL.LACIONS
 • PROJECTES D’ACTIVITATS
 • DIRECCIÓ FACULTATIVA
 • PROJECT MANAGEMENT
 • ESTUDIS I COORDINACIÓ DE SEGURETAT
 • PROJECTES DE SEGURETAT INDUSTRIAL
 • PRODUCTES QUÍMICS
 • GESTIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I INDUSTRIALS

Construcció claus en mà

Serveis de construcció integral claus en mà, o per especialitzacions, de projectes d’edificació de plantes industrials, plataformes logístiques, edificis comercials,  retail parcs i oficines.

 • NAUS I PLANTES INDUSTRIALS
 • PLATAFORMES LOGÍSTIQUES
 • NAUS COMERCIALS I RETAIL
 • MAGATZEMS
 • NAUS REFRIGERADES
 • EDIFICIS ESPORTIUS 
 • EDIFICIS D’OFICINES
 • EDIFICIS TERCIARIS
 • AMPLIACIONS
 •  REHABILITACIONS

Obres i instal·lacions

Execució de les obres de construcció de fonamentacions, estructures, tancaments, urbanitzacions i instal.lacions industrials i administratives.

 • MOVIMENTS DE TERRES
 • FONAMENTACIONS I MURS
 • SANEJAMENTS I URBANITZACIÓ
 • SISTEMES D’ESTRUCTURES
  • METÀL.LIQUES
  • PREFABRICADES
  • MIXTES
 • FORJATS I ENTREPLANTES
  • ALVEOLARS PRETENSATS
  • COL.LABORANTS
  • SISTEMES IN SITU
 • FAÇANES I COBERTES
  • PANELLS SANDWICH
  • DOBLE PELL
  • PREFABRICADES I PANELL ARQUITECTÒNIC
  • COMPOSITES I REVESTIMENTS
  • TIPUS DECK
 • PALETERIA I REVESTIMENTS
 • PAVIMENTS
 • PORTES INDUSTRIALS, MOLLS DE CÀRREGA I FUSTERIA D’ALUMINI
 • OFICINES I INTERIORISME
 • INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS I ADMINISTRATIVES
  • MITJA TENSIÓ, BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
  • FRED INDUSTRIAL, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
  • VEU I DADES, ALARMES I CORRENTS FEBLES
  • AIGUA I SANEJAMENTS
  • PROTECCIÓ CONTRA INCENDISEQUIPS A PRESSIÓ I
  • INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS
  • SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA

Edificacions prefabricades

Disseny i càlcul, fabricació, transport i muntatge d’edificació prefabricada de formigó.

 • PILARS PREFABRICATS
 • JÀSSERES PRETENSADES DE FORJATS I COBERTES
 • FORJATS ALVEOLARS PRETENSATS
 • ESTRUCTURA SECUNDÀRIA PRETENSADA
 • PANELLS PREFABRICATS
  • MASSISSOS RF
  • AÏLLATS PSE
  • RUPTURA PONT TÈRMIC
  • ACABATS LLISOS, ÀRID VIST I MATRIÇATS
 • MURS DE CONTENCIÓ BILAMA
 • ESCALES PREFABRICADES I PECES ESPECIALS

Edificacions metàl·liques

Disseny i càlcul, fabricació, transport i muntatge d’Edificació Metàl.lica.

 • PILARS ARMATS I LAMINATS EN CALENT
 • BIGUES ARMADES I LAMINADES EN CALENT
 • ENCAVALLADES DE GRANS LLUMS
 • ESTRUCTURA SECUNDÀRIA CONFORMADA EN FRED
 • FORJATS COL.LABORANTS
 • PREMARCS, ESCALES I SERRALLERIA
 • COBERTES I FAÇANES METÀL.LIQUES
  • PANELLS SANDWICH
  • SAFATES I DOBLE PELL
  • COMPOSITES I REVESTIMENTS
  • POLICARBONATS
 • GALVANITZACIÓ EN CALENT I REVESTIMENTS

Rehabilitacions industrials

Obres i treballs de rehabilitació en edificis industrials i comercials, especialitzats en façanes, cobertes metàl·liques, i en rehabilitació integral d’edificis.

 • DESCONSTRUCCIÓ I ENDERROCS
 • DESMUNTATGE DE COBERTES DE FIBROCIMENT
 • RETEULATS DE COBERTES 
 • RENOVACIÓ DE FAÇANES INDUSTRIALS I ADMINISTRATIVES
 • IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
 • REHABILITACIONS INDUSTRIALS
 • RECONSTRUCCIÓ INTEGRAL D’OFICINES

Oficina Tècnica

Serveis d’Oficina Tècnica, càlcul i optimització de projectes, en suport i col·laboració a les enginyeries o arquitectures, per una millor sinèrgia en el resultat final. 

 • DISSENY BIM 3D
 • AIXECAMENTS GRÀFICS
 • DISSENY I CÀLCUL DE FONAMENTACIONS
 • DISSENY I CÀLCUL D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
 • DISSENY I CÀLCUL D’ESTRUCTURES PREFABRICADES
 • DISSENY I CÀLCUL D’INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS I ADMINISTRATIVES
 • PLÀNOLS D’EXECUCIÓ I AS BUILT DE CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS
 • INFOGRAFIA I RENDERITZAT

Project management

Equips de muntatge de cobertes i façanes metàl·liques, composites, remateria, revestiments i acabats.

 • ESTUDIS D’INVERSIÓ
 • ESTUDIS DE VIABILITAT
 • LOCALITZACIÓ D’EMPLAÇAMENTS
 • ANÀLISIS MULTICRITERI
 • PLANIFICACIÓ DE PROJECTES
 • PLEC DE SOL.LICITUT D’OFERTES
 • COMPARATIUS TÈCNICS I ECONÒMICS
 • CONTRACTACIÓ D’INDUSTRIALS
 • DIRECCIÓ I CONTROL TÈCNIC I FINANCER EN FASE D’OBRA
 • RECEPCIÓ D’OBRES
 • GESTIÓ DE GARANTIES.

Internacionalizació

Obres i treballs de manteniment de cobertes d’edificacions industrials i terciàries.

 • CONSULTORIA INTEGRAL D’IMPLANTACIÓ A ESPANYA
 • CONSULTORIA INTEGRAL D’IMPLANTACIÓ A FRANÇA
 • TRÀMITS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS D’IMPLANTACIÓ
 • ASSESSORAMENT TÈCNIC, JURÍDIC I LEGAL
 • PROJECTES I GESTIÓ DE LLICÈNCIES
 • CONSULTORIA LOGÍSTICA
 • CONSTRUCCIÓ INTEGRAL CLAUS EN MÀ
 • CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
 • CONTRACTACIÓ DE MANTENIMENT PREVENTIU
 • GESTIÓ I CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES
 • GESTIÓ DE REVISIONS PERIÒDIQUES
 • INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT INDUSTRIAL