Skip links

Edificació Metàl·lica


  • Estructures d’acer en pòrtic en biga armada d’inèrcia variable o encavallada, segons requeriment del projecte.
  • Estructures de gran format en llums de pòrtic sense pilars intermitjos.

  • Optimització estructural i de transport.
  • Articulació en base, amb estructura lleugera, per reducció de costos de fonamentacions.

  • Reducció de cantells per optimització de l’alçada interior lliure.
  • Tancaments en panell metàl·lic aïllat, sandwich in situ, composite i multitut de solucions arquitectòniques i acabats.