Skip links

Edificación Prefabricada de hormigón


  • Estructures pretensades.
  • Altes prestacions i llums sense pilars.

  • Panells prefabricats aïllats amb ruptura de pont tèrmic.
  • Acabats llisos, amb àrid vist o matriçats.

  • Forjats pretensats amb placa alveolar.
  • Murs de contenció tipus bilama.

  • Reducció dels terminis de muntatge i d’execució d’obra.
  • Estabilitat al foc estructural i de sectorització d’incendis.